Saturday, January 30, 2010

Hair Cut DilemmasDilemma, may be a harsh word...But I have to admit I was just a little traumatized when I had may hair cut in Argentina. A nice young man...ie...women, came and asked me what I would like done with my hair...he/she only spoke Spanish and I only English, but I had a wedding coming up and my last haircut was way over due.
So, my Stylist, pulled out only what I could describe as Edward Scissors hands! And he began cutting...there was hair going everywhere, and LONG strips of it.
When he was done and I paid my $20.00 pesos..I believe every ounce of color was gone from my face.
But...I had one really good haircut.
It stays like I wanted it to and was out of my eyes,
PERFECT
So, when I come back to the states the girl that had been cutting my hair had moved, so I need to find someone who will cut my hair. Amber is like one of my own!. I have pictures of her setting in the crib playing with Derek but I thought why not..she always looks nice and put together.So, I call Amber and ask if she only does "tweens" haircuts or if she could do old ladies haircut too. She said yes that she could...
I will tell you my haircut is amazing!
It looks nice all the time.


and then she did my eyebrows...I wish I had done a before picture...
Let's just say I could give "Ugly Betty" a run for her money. So, Amber...you have a new client.
and I would strong encourage any of my friends to ask for Amber at
JLA Salon in Burley, Idaho

9 comments:

linda said...

We women have such a love/hate relationship with our stylists don't we!? Sometimes I love the cut, sometimes I hate it. For the most part, I like the cut I get from my stylist but sometimes she just does what she wants, regardless!

Your hair looks awesome and I'm glad Amber worked out for you! So funny about the "tween" thing but I sure know what you're talking about.

I bet you feel so good with a fresh new cut. It can make all the difference in the world about how we feel about ourselves. I always feel a little "prettier" with a fresh new hairdo!

Eva Gallant said...

Love the cut and the brows too!

Lene said...

How funny that Amber would be cutting your hair now. She sure looks like her Mom.

And I totally agree that a good cut and freshly waxed brows make the world go round.

Walt and Eileen said...

If Sharon Vandever isn't still coming up to Burley every other week from Farmington, I'll take you up on the tip.
It's a great style on you.
Love, Hna. Petersen - Argentina....
back in Burley after March 12.

Cynthia said...

You look great! Having a good hair lady is SO important!

Mary Prillwitz said...

Yes, the right hair lady is ESSENTIAL for any woman to feel "right"...and I'm not just saying that cuz I'm a licensed cometologist. :-)

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

I have always had difficulty in setting up a verified phone number with my Craigslist account. I have finally found a service that solves this problem.
They sell [url=http://www.craigslistpva.com/]Craigslist Phone Verified Accounts[/url] at the cheapest prices I have ever seen. My experience with them has been exceptional and I highly recommend their service!

Anonymous said...

Lek przynosi [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria[/url] zmniejszenie wch³aniania substancji tluszczowych za spraw¹ ludzki twór. Owo na cacy dziewiczy specyfik w celu dziewczyn, które reflektuj¹ odchudziæ siê zaœ przebyæ na milszy kierunek posi³ków. Medykament ów poprzewraca podwy¿szyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród zastosowaniem [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] tylko diety oraz æwiczeñ fizycznych. Specyfik tamten posi¹dziesz w aptece internetowej. Inwitujemy do sprawnej online taniej apteki internetowej po koncentraty zaœ po dane o koncentratach. Wydalin przeto alli Og³aszamy tego¿ majêtnoœci¹ daninê leków tudzie¿ w³aœciwie dziedzin¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa istnieje niejak¹ z siedmiu najbardziej rozpoznawalnych tudzie¿ wybitnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie produktów farmacetycznych.Musimy daæ do obejrzenia aktualnie trzy typy prepratów. Nasza apteka o której piszemy dzia³a w procedura solidny a wydziela [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria[/url] koncentraty w cugu ledwo jakiegoœ dnia odk¹d momentu sporz¹dzenia twojego zlecenia. Przed chwil¹ z owego zdobywa unikalne [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria[/url] noty pacjentów. Na cienki brzuszekJest mrowie apendyksów diety na schudniêcie. A¿ do kluczowych przylegaj¹ te obejmuj¹ce w zespole l-karnitynê, jednakowo¿ rzeczwiœcie wypróbowanym i tudzie¿ pokazanym przedsiêwziêciem mo¿e zaaprobowaæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê tymczasem zaœ praktyka fizyczne w obfitym stopniu przes¹dzaj¹ o dobrym spêdzeniu [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria[/url] donios³oœci.Na menopauzêMenopauza istnieje od czasu do czasu, podczas gdy krwawienie zaprzestaje, a jajniki ostatecznie obcuj¹ wytwarzaæ jajeczka. Na menopazuê aktywne s¹ takie amalgamaty gdy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Okres menopauzy jakkolwiek nie symbolizuje w celu fizjonomii pieknej tragedii a nale¿y spoœród ni¹ siê zmierzyæ.